Liste des noms des 13 postures

Chu xue ru men taiji quan (shi san shi)
Étude préliminaire du taiji quan (les treize méthodes)

I) Yu bei shi : préparation, Qi shi : ouverture.

II) Di yi ge si zheng fang : première série des quatres directions cardinales.

1) You zhuan shen (90 du), you peng shou, you lan qiao wei, you ru feng si bi : se tourner à droite (90°), peng à droite, saisir la queue du moineau à droite, fermeture apparente à droite.

2) Zuo zhuan shen (180 du), zuo peng shou, zuo lan qiao wei, zuo ru feng si bi : se tourner à gauche (180°), peng à gauche, saisir la queue du moineau à gauche, fermeture apparente à gauche.

3) Tung yi : identique à 1.

4) Tung er : identique à 2.

III) Di er ge si zheng fang : deuxième série des quatres directions cardinales.

1) You zhuan shen (90 du), you cai shou, you lou xi ao bu, you shou hui pipa : tourner à droite (90°), cai à droite, ramasser le genou à droite en faisant un pas, jouer du Pipa (guitare chinoise) à droite.

2) Zuo zhuan shen (180 du), zuo cai shou, zuo lou xi ao bu, zuo shou hui pipa : tourner à gauche (180°), cai à gauche, ramasser le genou à gauche en faisant un pas, jouer du Pipa (guitare chinoise) à gauche.

3) Tung yi : identique à 1.

4) Tung yi : identique à 2.

IV) Si xie fang : les quatres directions obliques.

1) You zhuan shen (135 du), jin bu, you cai, lie zhou, kao, zhong ting, tui bu, you peng shou, lu shou, an shou, ji shou : tourner à droite (135°), en avançant : cai à droite, lie, zhou, kao, centrage ; en reculant : peng à droite, lu, an, ji.

2) Zuo zhuan shen (180 du), jin bu, zuo cai, lie zhou, kao, zhong ting, tui bu, zuo peng shou, lu shou, an shou, ji shou : tourner à gauche (180°), en avançant : cai à gauche, lie, zhou, kao, centrage ; en reculant : peng à gauche, lu, an, ji.

3) Tung yi (wei you zhuan 90 du) : identique à 1 (tourner à droite de 90° seulement).

4) Tung er : identique à 2.

V) You zhuan (135 du), shi zi shou, bao hu gui shan, he taiji shou shi : tourner à droite (135°) et croiser les mains, prendre le tigre dans ses bras et le ramener à la montagne, fermeture du Taiji.

Les commentaires sont fermés.