ÉCOLE DU DRAGON NOIR

Les 13 postures (shi san shi)


Chu xue ru men taiji quan (shi san shi)
Étude préliminaire du taiji quan (les treize méthodes)

 I) Yu bei shi : préparation, Qi shi : ouverture.

II) Di yi ge si zheng fang : première série des quatres directions cardinales.

1) You zhuan shen (90 du), you peng shou, you lan qiao wei, you ru feng si bi : se tourner à droite (90°), peng à droite, saisir la queue du moineau à droite, fermeture apparente à droite.

2) Zuo zhuan shen (180 du), zuo peng shou, zuo lan qiao wei, zuo ru feng si bi : se tourner à gauche (180°), peng à gauche, saisir la queue du moineau à gauche, fermeture apparente à gauche.

3) Tung yi : identique à 1.

4) Tung er : identique à 2.

 III) Di er ge si zheng fang : deuxième série des quatres directions cardinales.

1) You zhuan shen (90 du), you cai shou, you lou xi ao bu, you shou hui pipa : tourner à droite (90°), cai à droite, ramasser le genou à droite en faisant un pas, jouer du Pipa (guitare chinoise) à droite.

2) Zuo zhuan shen (180 du), zuo cai shou, zuo lou xi ao bu, zuo shou hui pipa : tourner à gauche (180°), cai à gauche, ramasser le genou à gauche en faisant un pas, jouer du Pipa (guitare chinoise) à gauche.

3) Tung yi : identique à 1.

4) Tung yi : identique à 2.

IV) Si xie fang : les quatres directions obliques.

1) You zhuan shen (135 du), jin bu, you cai, lie zhou, kao, zhong ting, tui bu, you peng shou, lu shou, an shou, ji shou : tourner à droite (135°), en avançant : cai à droite, lie, zhou, kao, centrage ; en reculant : peng à droite, lu, an, ji.

2) Zuo zhuan shen (180 du), jin bu, zuo cai, lie zhou, kao, zhong ting, tui bu, zuo peng shou, lu shou, an shou, ji shou : tourner à gauche (180°), en avançant : cai à gauche, lie, zhou, kao, centrage ; en reculant : peng à gauche, lu, an, ji.

3) Tung yi (wei you zhuan 90 du) : identique à 1 (tourner à droite de 90° seulement).

4) Tung er : identique à 2.

V) You zhuan (135 du), shi zi shou, bao hu gui shan, he taiji shou shi : tourner à droite (135°) et croiser les mains, prendre le tigre dans ses bras et le ramener à la montagne, fermeture du Taiji.
Recherche